Tietoa kalaleaderista

Hankerahoitusta Järveltä lautaselle-
strategian ohjaamana

Kalaleader on toimintaa, rahoitusta ja neuvontaa elinkeinokalatalouden kehittämiseksi.

Kalaleader-toiminnan ytimessä on ajatus kalatalouden kehittämisestä paikallislähtöisesti. Aktivoimme paikallisia yhteisöjä ja yrittäjiä sekä muita toimijoita kehittämään oman kotiseudun kalataloutta sekä luomaan työtä ja kasvua. Myönnämme kalaleader-rahoitusta Euroopan Meri-, Kalatalous- ja Vesiviljelyrahastosta (EMKVR) ja neuvomme hankkeiden haussa ja toteutuksessa. 

Kuha-Suomen Kalaleader on yksi Suomen 11 kalatalousryhmästä. Toimialueeseemme kuuluvat 34 kunnan alueet kahdeksan maaseutu-Leaderin alueella Evijärveltä Janakkalaan ja Sastamalasta Soiniin.

Vuosina 2022-2027 toteutamme paikallisessa kehittämisessä ”Järveltä Lautaselle”-strategiaa.

Mitä on Kalaleader?

Kalaleader-toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta kalatalouden kehittämistyöhön. Kehitämme toimialueen kalatalouden elinvoimaisuutta asukkailta kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla paikallistasolta ponnistavia kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Jokainen Kalaleader-ryhmä laatii oman kehittämisstrategiansa ja valitsee toteutettavat hankkeet.

Kalaleader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Kalaleader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikallisen elinkeinokalatalouden parhaaksi.

Kuha-Suomen Kalaleader noudattaa toiminnassaan Leader-toiminnan seitsemää perusperiaatetta.

Alueperusteisuus

  • Kalatalousryhmä toimii tietyllä alueella ja toiminta perustuu paikalliseen kehittämisstrategiaan.

Alhaalta ylös-periaate

  • Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.
  • Toiminta on kaikille avointa.

Paikallinen kumppanuus

  • Kalatalousryhmän toiminnassa on mukana yksityisiä ja julkisia toimijoita ja hallitus on muodostettu kolmikantaisesti.

Monialaisuus

  • Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.

Innovatiivisuus

  • Paikallisella strategialla ja hankkeilla on pyrkimys uuden luomiseen ja alueen näkökulmasta jokin uutuusarvo. Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.

Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

  • Paikallista strategiaa toteutetaan yhteistyössä ja yhteisillä hankkeilla muiden alueiden ja maiden kesken. Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

Verkostoituminen

  • Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

Kehitetään kalataloutta paikallisista tarpeista ja paikallisin voimin