Kuha-Suomen kalaleaderin säännöstö

Kalaleader ei ole itsenäinen yhdistys tai organisaatio, vaan toimii emo-Leaderinsa Kantri ry:n alaisuudessa ja muiden Leader -kumppaneiden tukemana. Säännöstö mukailee siksi Kantri ry:n sääntöjä.

Jäsenten valinta

Kalatalousryhmän jäsenet vahvistaa Kantri ry:n johtokunta. Esityksen jäsenistä voi tehdä kalatalouden toimintaryhmän alueella toimiva henkilö, yritys tai yhteisö. Esitykset tehdään ko. alueella toimivalle leader-ryhmälle, joka edelleen esittää Kantrille jäseniä/varajäseniä alla olevan taulukon mukaisesti. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

Valintaperusteet

Jäsenten toimikausi

Jäsenet valitaan ns. kolmikantaperiaatteen mukaan siten, että kalatalousryhmässä ovat edustettuina julkinen taho, yritykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat. Valinnoissa pyritään tasa-arvoon sukupuolten välillä, alueelliseen tasapuolisuuteen sekä edustavuuteen kalatalouden eri sektoreiden välillä. Jäsenten lukumäärä on 12, joista yksi toimii ryhmän puheenjohtajana, ja yksi varapuheenjohtajana. 

Jäsenten toimikausi on 1 vuotta. Sama henkilö voi olla ryhmän jäsenenä yhteen menoon maksimissaan 6 vuotta kerrallaan.

Järjestäytyminen

Ryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kulloinenkin ryhmä keskuudestaan vuodeksi kerrallaan ja sihteeriksi kutsutaan kalatalousaktivaattori.

Ryhmän kokoukset

Ryhmän kokoukset pidetään etänä tai vaihtelevasti toimialueen eri osissa.  Ne voidaan tarvittaessa pitää myös sähköpostikokouksena.

Kokoonkutsuja

Kokoonkutsujana voi toimia aktivaattori, kalatalousryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai tarvittaessa Kantrin edustaja.

Ilmoittaminen

Kokouksista ilmoitetaan jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse 1 viikko ennen kokousta.

Päätösvaltaisuus

Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Läsnäolo-oikeus

Kokouksiin voivat osallistua varsinaisten jäsenten lisäksi varajäsenet, alueen Leader-ryhmien edustajat sekä ELY-keskuksien edustajat (osallistumis- ja puheoikeus). Ryhmä voi kutsua myös muita asiantuntijoita kuultavaksi kokoukseen.

Lausunnot 

Ennen kalatalousryhmän käsittelyyn tuloa aktivaattori arvioi hankkeita: täyttävätkö ne strategiassa määritellyt kriteerit ja ovatko ne toteutumiskelpoisia ja realistisia niin taloudellisesti arvioituna kuin saavutettavien tulosten kannalta. Arvioinnin perusteella aktivaattori tekee päätösehdotuksen ryhmälle.  Kalatalousryhmä tekee rahoitettavista hankkeista päätösesityksen Kantri ry:n johtokunnalle, joka tekee lopullisen tarkoituksenmukaisuus-lausunnon toimivaltaiselle ELY-keskukselle. Lausunnot annetaan kalatalousryhmälle tiedoksi.

Äänestyskäytäntö

Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää henkilökohtainen varajäsen silloin kun varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen tai esteellinen asian käsittelyssä. Ääntä ei voi siirtää kolmannelle taholle.

Pöytäkirjat 

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka hyväksytään kokoukseen jälkeen sähköisesti.

Kaikki jäsenet saavat pöytäkirjan luettavakseen. Kokouskutsut ja muu kokousmateriaali sekä pöytäkirjat toimitetaan tiedoksi kaikille kumppani – Leader-ryhmille.

Jääviys

Varsinainen jäsen tai aktivaattori jäävää itse itsensä sellaisten hankehakemusten käsittelyssä, josta hän tai hänelle läheinen taho hyötyy välittömästi tai välillisesti, tai on  muuten hallintolain perusteella jäävi.

Poissaolevien mielipide

Mikäli sekä varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä ovat estyneitä saapumasta kokoukseen, on heillä mahdollisuus jättää kokoukselle tiedoksi mielipiteensä käsiteltävistä asioista kirjallisena. Mielipide kirjataan pöytäkirjaan.

Salassapitovelvollisuus 

Kalataloustyöryhmän jäsenillä ja varajäsenillä on salassapitovelvollisuus ja he allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

Palkkiot ja korvaukset

Kalatalousryhmälle maksettavista kokouspalkkioista päättää Kantri. Matkakustannukset korvataan äänivaltaiselle jäsenelle valtion matkustussäännön mukaisesti matkalaskua vastaan. Julkisten yhteisöjen edustajille matkakustannuksia ei korvata, mikäli edustaminen liittyy työtehtäviin. Muille kokoukseen osallistujille ei makseta palkkioita eikä matkakuluja, ellei heitä ole varta vasten kutsuttu mukaan asiantuntijoina.

Eroaminen

Jäsen voi pyynnöstä erota kalatalousryhmästä ja hänen tilalleen valitaan uusi samaa kolmikantakategoriaa edustava jäsen. Uutta jäsentä voi tällöin esittää alueen Leader-ryhmä.