Järvestä lautaselle -strategia

Kuha-Suomen Kalaleaderilla on julkista rahaa kaikkiaan lähes 834 000 euroa, josta 90% tulee Euroopan Meri-, Kalatalous-, ja Vesiviljelyrahastolta, 10 % alueemme 34 kunnalta. Tästä potista noin 663 000 euroa on myönnettävissä Järveltä lautaselle-strategiamme mukaisesti yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen.

Kuha-Suomen Kalaleaderin paikallisen kehittämisen strategia vuosille 2023-2027 kantaa nimeä Järveltä lautaselle. Strategiassa on neljä painopistettä, joihin rahoitettavien hankkeiden tulee sopia:

 1. Lähiruokaa ja – palveluja kestävästi kuluttajalle
 2. Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutusten huomioiminen,
 3. Kalatalouden bisneksen kehittäminen
 4. Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille.

Tutustu tarkemmin strategiaan ja rahoitettaviin toimenpiteisiin (pdf-tiedosto)

Strategiasta löydät myös valintakriteerit, joiden valossa hankehakemukset arvioidaan.

Järvestä lautaselle -strategia pohjautuu esiselvitykseen vuosilta 2019-2020, jossa kartoitettiin Lappajärven, Pirkanmaan ja Hämeen kalatalousyrittäjien toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia.

1. Lähiruokaa kestävästi ja laadukkaasti kuluttajille


Toimintalinjan tavoitteena on kaupallista kalastusta, logistiikkaa ja jatkojalostusta kehittämällä lyhentää kalan kulkua kalastajalta lautaselle ja lisätä paikallisen kalan saantia ja käyttöä. Lisäksi pyritään saamaan lisäarvoa majoituskohteiden palveluille hyödyntämällä läheltä pyydettyä kalaa tarjonnassa, sekä kehittää vajaasti hyödynnettyjä vesialueita.

 • Edistetään kalastuslupien saamista ja uusien lupa-alueiden muodostamista vähemmän kalastetuille alueille
 • Mitoitetaan kaupallista kalastusta kestävästi suhteessa kalakantoihin
 • Lisätään lähikalan menekkiä ja kohotetaan lähikalan imagoa
 • Laaditaan elinkeinokalatalouden kehittämissuunnitelmia ja suunnitellaan toimenpiteitä


2. Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen vaikutusten huomioiminen

Toimintalinja kehittää kalastustapoja, pyyntivälineitä ja kalustoa, sekä lisää kalastuksen monimuotoisuutta. Kannustetaan ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin. Puhtaat ja hyvinvoivat kalavedet lisäävät saaliin ja tarjottujen palveluiden arvoa.

 • Mahdollistetaan kestävän kalastuksen suunnittelua
 • Tuetaan kestävän kalastuksen yleishyödyllisiä investointeja
 • Torjutaan ilmastonmuutosta tai sopeutetaan toimintaa
 • Vahvistetaan verkostoja

3. Kalatalouden bisneksen kehittäminen

Toimintalinjan tavoitteena on, että elinkeinokalatalouden eri muodot ovat taloudellisesti kannattavia ja hyvin voivat yritykset ja yrittäjät pystyvät vastamaan alan haasteisiin.

 • Tuetaan jatkojalostuksen ja korkean arvon tuotteiden kehittämistä
 • Edistetään sivuvirtojen hyötykäyttöä
 • Laaditaan markkina- ja markkinointiselvityksiä tai toimenpiteitä
 • Edistetään ammattitaidon tai pyyntimenetelmien kehittämistä
 • Kehitetään työturvallisuutta, -terveyttä ja ergonomiaa
 • Hyödynnetään teknologiaa ja digitaalisia mahdollisuuksia

4. Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille

Toimintalinja panostaa kalatalousalan vetovoiman lisäämiseen, uusien yrittäjien saamiseen alalle sekä yritysten ja yhteistoiminnan kehittämiseen. Kalastusmatkailusektori on voimakkaasti kasvava ala ja toimialueelle tarvitaan hyvin toimiva yrittäjien ketju kalastajalta kuluttajalle asti. Tätä mahdollistetaan kannustamalla

 • Tuetaan uusien yritysten syntymistä ja olemassa olevien kehittämistä
 • Kannustetaan uusien palvelujen luomiseen
 • Kehitetään yrittäjien yhteistyöverkostoja ja uusia yhteistoiminnan muotoja
 • Mahdollistetaan tietotaitoa eteenpäin siirtäviä toimenpiteitä.
 • Lisätään alan houkuttelevuutta.

Jatka eteenpäin ja tutustu hankkeiden valintakriteereihin!